OM KELTISK KULTUR OG KORS

Korset slik vi kjenner det i dag ,er for dagens moderne mennesker, et klart definert symbol for tilhørighet og identitet i den kristene kulturarv .Og for mange millioner mennesker,verden over, også et viktig uttrykk for deres religiøse trostilhørighet i kristendommen.
Korset er imidlertid ingen kristen oppfinnelse. Det er ,med sine vertikale og horisontale linjer ,et av de aller eldste symbolene vi kjenner til i menneskehetens historie.Og kors symbolet er kjent fra alle kulturer.
Først på 400 tallet ,etter at kristendommen var blitt lovlig og offisiell religion i Romerriket, begynte kristne å bruke korset som sitt symbol. Før denne tid ,da kristne var forfulgt og utsatt for brutale overgrep var fiske symbolet, "Ichtys" deres hemmelige,og også samlende  tegn .
 
Også i den keltiske kulturen ,som opprinnelig var en stolt, løst sammenvevd stammekultur, som dominerte og preget store områder i Europa lenge ,var korset et velkjent og mye brukt symbol.Etterhvert ble den keltiske kulturen fordrevet og konsentrert på de britiske øyer (jernaldertid ca 800f-kr-100 e.Kr)
Korssymbolikken var velbrukt også blant de keltiske stammene ,i det man antar var religiøs kult sammenheng.Deres tro var konsentrert rundt sola og naturkreftene.
Vi kjenner herifra også hjulkorset/solkorset,med de horisontale og vertikal linjer ,innenfor en sirkel.Man antar at korssymbolet representerte retninger jord/himmel og nord/syd/vest /øst, som ble definert innenfor den helhetlige omsluttende sirkel,sola. Altet. Man kjenner til store definerte bautar i naturen,som minner om kors, og også med enkle geometriske dekormønstre innrisset.Disse er plassert i områder hvor keltiske stammesamfunn oppholt seg - Store steinformasjoner,som Stone Henge osv,og også solkors lignende skulpturer, er kulturminner man tillegger kelterne .Det er antatt at disse massive skulpturlignende innretninger representerte viktig kultplasser .Druide presteskapet hadde stor innflytelse og makt i de mange keltiske stamme og småsamfunnene,rundt omkring i Europa.
Kristendommen kom tidlig med impulser til de britiske øynene ,via Romersk invasjon og senere tidlig etableing av klostre .Kanskje allerede på 200 tallet? Man kjenner til at munker fra den tidligste koptiske kirken i Egypt/midtøsten kom til de britiske øyene, for å drive misjon. Det er mange teorier om hvor de fantastiske knute ornamentene ,som vi i dag kjenner som keltisk ornament stammer fra.En kjent teori går ut på at det var nettopp de første koptiske kristne munkene som brakte med seg ornamentikk utsmykningstradisjoner fra sitt hjemland. De vevde denne tradisjonen , sammen med innslag av kjente geometriske mønstre fra sitt nye hjemland,inn i de fantastiske utsmykkede første Bibel tekster som de skrev ned.
Man antar også at det var de første egyptiske munkene som bragte med seg det egyptiske oldhistoriske Ankh korset inn i den kristene spæren her i Europa ,da kjent som Hanke korset, Dette er en av de eldste kristne kors vi kjenner til.Hankekorset er da også sterkt forbundet med den Koptiske Kirken.
Det keltiske gamle solkors symbolet ble modifisert ,og oppstod igjen som det kjente keltiske kristne korset ,med noe forlengede horisontale og vertikale linjer,og en sirkel som tangerer disse korsarm linjene.
Den keltiske kulturen og kristendomme smeltet sammen på en særdeles fredlig og aksepterende måte.Dette mener mange har sammenheng med at den tidlig Keltiske Kristne Kirke tok opp i seg, og var meget sammenfallende med mange av de viktigste keltiske trostradisjoer.Man antar derved at mange av de mektige druideprestene enkelt fant sin plass i den nye troen. Også i utsmykningen fant de enkle geometriske former vakker samklang sammen med de sirlige nye ornamenter.De fant sin naturlige vei inn i utsmykning av bibelskrift nedtegninger , og også inn i kunstnerisk ,religiøs og hverdagslig kunst. . Som et eget sterkt keltisk kultur uttrykk.
Vi kan finne igjen disse forholdene også i vår egen overgangstid ,mellom norrøn tro og kristentro.Vi vet at denne overgangen var noe mer stridig,men også her skjedde en naturlig sammensmeltning av gammel tro og kultur ,og ny tro og kultur.Vi kan klart gjenkjenne deler av den keltiske kunstneriske og religiøse ornamentikken også i vår egen kulturarv Dette da vikinger på sine mange ferder til de britiske øyene også brakte med seg mange nye impulser hjem.Disse kom naturlig til syne i vår egen folkekunst og våre kirkebygg
Flere av de gamle stavkirkene ble ble blant annet innviet med et solkors, som ble innrisset i veggen.Dette som tegn på at de nå tilhørte Kvitekrist. Man kan finne utskjærte hoder og symbolikk av de gamle åsagudene sammen med klart kristen symbolikk,også fra våre gamle kirker,og også på annen utsmykning.-kanskje fordi man i en overgangstid mente at det tryggeste var å ære både de gamle gudene og den nye Kvitekrist?
I Norge har vi ett høyreist keltisk steinkors fra middelalderen utenfor kirkemuren ved Gulen Kirke.Steinkorset er
2,85 meter høyt. Det sies at Olav den Hellige, selv fikk det reist i 1023. Et klart bevis på keltisk inflytelse også i Norge.
  Slik også Steinskulpturer ,store steinkors og treutskjæringer ble utsmykket med de flotte keltiske ornamentene ,og innbakt som en naturlig del av den keltiske kristne kultur på de britiske øyene.Først på 1100 tallet dominerte den romerske kirken De Britiske øyer ,og dens mer latinske kirkekunst over den Keltisk Kristne Kirkens uttrykk.Keltisk kultur ble fortrengt og konsentrert på enkelte avgrensede områder av øyriket .Også den Keltisk Kristne Kirke har overlevd store historiske omveltninger . I dag mener man at "Den Keltiske Nasjonen" er disse avgrensede områder på de britiske øyene : Brittany, Cornwall,Ireland,Wales,Isle of Nan.Her lever fortsatt det keltiske språk ,keltisk kunst,musikk og kultur med stor stolthet, i beste velgående .Keltisk kultur er i dag svært høyt verdsatt og populær over hele Europa,og ikke minst blant de mange keltisk ættede familier,som nå bor i USA.
.
I våre gjenværende 28 stolte og ærverdige stavkirker ,som er en viktig del av verdensarven,kan vi finne igjen keltisk knutesymbolikk,dyresymbolikk osv,som med stor sansynlighet har sitt opphav fra nettopp den keltisk kristne kulturen på de britiske øyer.
 
I dag er derfor keltiske ornamenterte kors og smykker både en viktig  påminnelse om en stor og avgjørende kulturepoke i europeisk historie,og også en livskraftig grein innen kristendommens store og mangforldige familie.
Keltisk kultur er av samme grunn et kraftfullt uttrykk for europeisk kulturell tilhørighet,ikke bare for irer,skotter og britiske øyboere. men også som et viktig symbol for eksisterende mangfold og utviklingen av vår egen kristne kulturarv.